พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ มิ.ย.๒๕๖๕ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓

ดังนั้น ทสส.ทอ.จึงได้จัดทำแจ้งความวิทยาการ

"แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓"

โดยอ้างอิงกับระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓

 

แจ้งความวิทยาการ ทสส.ทอ. เลขที่ ๒/๖๕

 

 logo red1

22 08

title trans01 trans

02 01 trans02 02 trans

03 01 trans03 02 trans

03 03 trans03 04 trans

 

 

info พรบ.คุ้มครองฯ 62