logo red1

ประวัติความเป็นมา

กรมขนส่งทหารอากาศ

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมขนส่งทหารอากาศ"

          การจัดตั้งกองทัพอากาศ  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๗ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑ ยังไม่มีหน่วยขนส่งอยู่ในผังการจัดหน่วยของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๒ กองทัพอากาศ ได้จัดตั้ง "แผนกโยธาพาหนะ" เป็นหน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ และ ณ จุดนี้ได้ก่อกำเนิดกิจกรรมขนส่งขึ้นเป็นครั้งแรก คือ "กองพาหนะ" มีฐานะเทียบเท่ากองร้อย เป็นหน่วยขึ้นตรง แผนกโยธาพาหนะ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๙๑  กองทัพอากาศ ได้พิจารณาปรับปรุงขยายอัตราขึ้นใหม่ โดยพิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการขนส่งมากยิ่งขึ้น จึงแยกแผนกโยธาพาหนะเป็น ๒ ส่วน แต่ละส่วนยกฐานะเป็นกรม (กรมน้อย) คือ กรมพาหนะทหารอากาศ (กองพาหนะเดิม) และกรมช่างโยธาทหารอากาศ ทั้ง ๒ กรม ขึ้นตรงต่อ กรมพลาธิการ กองทัพอากาศ (พธ.ทอ.) ตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๔๙๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๕ ตอนที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๔๙๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา

          ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๔๙๑ เป็นวันสถาปนา กรมขนส่งทหารอากาศ  พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ยกฐานะกรมพาหนะทหารอากาศ เป็น (กรมใหญ่) ขึ้นตรงนี้ กองทัพอากาศ และเปลี่ยนชื่อ กรมการขนส่งทหารอากาศ

          พ.ศ.๒๕๐๕ เปลี่ยนชื่อจาก "กรมการขนส่งทหารอากาศ" เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมขนส่งทหารอากาศ" พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่ กำหนดให้มี ๓ กองบัญชาการ โดยจัดให้ กรมขนส่งทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และใช้ชื่อย่อว่า "ขส.ทอ.บนอ."  

           พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศ ได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่อีกครั้ง กำหนดให้ ขส.ทอ.เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ (ภารกิจ) มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการขนส่งยานพาหนะ และ การพัสดุขนส่ง กับมีหน้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน สายวิทยาการด้านการขนส่ง มีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการรับผิดชอบ                                                           

 

 

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมขนส่งทหารอากาศ"

          การจัดตั้งกองทัพอากาศ  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๗ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑ ยังไม่มีหน่วยขนส่งอยู่ในผังการจัดหน่วยของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๒ กองทัพอากาศ ได้จัดตั้ง "แผนกโยธาพาหนะ" เป็นหน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ และ ณ จุดนี้ได้ก่อกำเนิดกิจกรรมขนส่งขึ้นเป็นครั้งแรก คือ "กองพาหนะ" มีฐานะเทียบเท่ากองร้อย เป็นหน่วยขึ้นตรง แผนกโยธาพาหนะ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๙๑  กองทัพอากาศ ได้พิจารณาปรับปรุงขยายอัตราขึ้นใหม่ โดยพิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการขนส่งมากยิ่งขึ้น จึงแยกแผนกโยธาพาหนะเป็น ๒ ส่วน แต่ละส่วนยกฐานะเป็นกรม (กรมน้อย) คือ กรมพาหนะทหารอากาศ (กองพาหนะเดิม) และกรมช่างโยธาทหารอากาศ ทั้ง ๒ กรม ขึ้นตรงต่อ กรมพลาธิการ กองทัพอากาศ (พธ.ทอ.) ตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๔๙๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๕ ตอนที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๔๙๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา

          ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๔๙๑ เป็นวันสถาปนา กรมขนส่งทหารอากาศ  พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ยกฐานะกรมพาหนะทหารอากาศ เป็น (กรมใหญ่) ขึ้นตรงนี้ กองทัพอากาศ และเปลี่ยนชื่อ กรมการขนส่งทหารอากาศ

          พ.ศ.๒๕๐๕ เปลี่ยนชื่อจาก "กรมการขนส่งทหารอากาศ" เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมขนส่งทหารอากาศ" พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่ กำหนดให้มี ๓ กองบัญชาการ โดยจัดให้ กรมขนส่งทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และใช้ชื่อย่อว่า "ขส.ทอ.บนอ."  

           พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศ ได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่อีกครั้ง กำหนดให้ ขส.ทอ.เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ (ภารกิจ) มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการขนส่งยานพาหนะ และ การพัสดุขนส่ง กับมีหน้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน สายวิทยาการด้านการขนส่ง มีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการรับผิดชอบ                                                           

 

 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ดังจะเห็นได้จากมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ ขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ และต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๘ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศใหม่ โดยมี การจัดตั้ง กองบัญชาการหลัก ๓ กองบัญชาการ คือ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่มารับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ โดยมีลำดับขั้นตอนตามหลักฐานดังนี้

          ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ และกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๘
          ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป
          ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๒/๓๙ ลง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป 
          ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพอากาศ ให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป โดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศมีอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๑๙๐๑ และตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๔๐ ลง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง กำหนดวันสถาปนาหน่วย โดยกำหนดให้วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นวันสถาปนาสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

 

 

 

info พรบ.คุ้มครองฯ 62