logo red1

กรมขนส่งทหารอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์

          “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการขนส่ง”

         ปัจจุบันกรมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นับวันจะมีความสำคัญและความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการทางอากาศ มีความจำเป็นต้องอาศัย การขนส่งทางอากาศ และทางภาคพื้นสนับสนุนกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ชิ้นอะไหล่ น้ำมันเชื่อเพลิง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้จนถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย ทันเวลา และประหยัด เพื่อให้กำลังทางอากาศ และภาคพื้น ได้ประสานการปฏิบัติอย่างมีศักยภาพทันต่อสถานการณ์ จะเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดนภานุภาพ จากเหตุผลความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว             ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับลดกำลังพลของทุกส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดเล็กลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่จะได้รับลดน้อยลง กรมขนส่งทหารอากาศ ได้ปรับแผนการบริหารงานของหน่วยทั้งด้านกำลังพล และการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดการประหยัด และคุ้มค่า ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยมีความสามารถให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ และประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรการและการพัฒนาหน่วยในทุกๆด้าน

อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติการ กรมขนส่งทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
ภารกิจ
         ตาม พ.ร.ฏ.๙๑  มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติอำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการขนส่ง ยานพาหนะ และการพัสดุขนส่ง กับมีหน้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านขนส่ง มีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทญ กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒

 

 

 

info พรบ.คุ้มครองฯ 62