ข่าวกิจกรรม ขส.ทอ.

 

การฝึกบุคคลด้วยท่ามือเปล่า โดยการฝึกพร้อมกับการถ่ายทอดสดการฝึกของ นายทหารชั้นผู้ใหญ่

โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึก ณ ที่ตั้ง ขส.ทอ. ชั้นยศ น.ท.-น.อ. ทุกคน

และข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขส.ทอ.ที่มีรายชื่อการฝึก 

S 5472332 0S 5472339 0S 5472341 0S 5472343 0S 5472346 0S 5472351 0

271477

This is a bridge
This bridge is very long

info พรบ.คุ้มครองฯ 62