ข่าวกิจกรรม ขส.ทอ.

 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙๐๐
พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๙๙
โดยมี เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้น และคณะครูผู้สอน เข้าร่วมพิธี

หลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๙๙ นายทหารนักเรียนเป็น ข้าราชการสายวิทยาการขนส่ง และสายวิทยาการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่พลขับรถ สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ   เข้ารับการศึกษาจำนวน ๓๖ คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต เจ้าหน้าที่พลขับรถให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ พื้นฐานการขับรถยนต์รูปแบบต่างๆ สามารถไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก
----
ผู้รับผิดชอบและส่งข่าว : น.อ. ยุทธนา คำบุตร
น.ประชาสัมพันธ์ ขส.ทอ.โทร.๒๔๒๑๑

ผู้ถ่ายภาพ : พ.อ.อ.กู้เกียรติ กิ่งทอง

S 5357815 0

S 5357813 0S 5357816 0S 5357818 0S 5357819 0S 5357821 0

271477

This is a bridge
This bridge is very long

info พรบ.คุ้มครองฯ 62