วิสัยทัศน์-พันธกิจ

หมวด: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเผยแพร่

newtransFinalAllwithonshardow

 วิสัยทัศน์

 

          “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการขนส่ง”

         ปัจจุบันกรมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นับวันจะมีความสำคัญและความจำเป็นมากยิ่งขึ้น

ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการทางอากาศ มีความจำเป็นต้องอาศัย

การขนส่งทางอากาศ และทางภาคพื้นสนับสนุนกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ชิ้นอะไหล่ น้ำมันเชื่อเพลิง

ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้จนถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย ทันเวลา และประหยัด

เพื่อให้กำลังทางอากาศ และภาคพื้น ได้ประสานการปฏิบัติอย่างมีศักยภาพทันต่อสถานการณ์

จะเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดนภานุภาพ จากเหตุผลความสำคัญ

และความจำเป็นดังกล่าว  ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับลดกำลังพลของทุกส่วนราชการ

เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดเล็กลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่

จะได้รับลดน้อยลง กรมขนส่งทหารอากาศ ได้ปรับแผนการบริหารงานของหน่วยทั้งด้านกำลังพล

และการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดการประหยัด และคุ้มค่า ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยมีความสามารถ

ให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ และประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยมาตรการและการพัฒนาหน่วยในทุกๆด้าน

อ้างอิงจากแผนการปฏิบัติ กรมขนส่งทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

                         
 
 
ภารกิจ

         ตาม พ.ร.ฏ.๙๑  มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติอำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา

และ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการขนส่ง ยานพาหนะ และการพัสดุขนส่ง กับมีหน้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม

ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านขนส่ง

มีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ

กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒

 

ผู้บังคับบัญชา

Head 01 2662

พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ
จก.ขส.ทอ.

Web Link ที่น่าสนใจ

rtafmail

intranet rtaf

KM rtaf

 

button intra11

e learning 

ple 01

13

2

1

 

 

สำรวจเส้นทางขึ้น-ลงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
896299
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
269
1247
10743
878494
17942
38083
896299

Your IP: 119.46.201.35
2018-12-14 16:06