ประวัติความเป็นมา

หมวด: ประวัติกรม ขส.ทอ.
วันเผยแพร่

 

 newtransFinalAllwithonshardow

ประวัติการจัดตั้ง "กรมขนส่งทหารอากาศ"

          การจัดตั้งกองทัพอากาศ  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๗ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑ ยังไม่มีหน่วยขนส่งอยู่ในผังการจัดหน่วยของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๒ กองทัพอากาศ ได้จัดตั้ง "แผนกโยธาพาหนะ" เป็นหน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ และ ณ จุดนี้ได้ก่อกำเนิดกิจกรรมขนส่งขึ้นเป็นครั้งแรก คือ "กองพาหนะ" มีฐานะเทียบเท่ากองร้อย เป็นหน่วยขึ้นตรง แผนกโยธาพาหนะ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๙๑  กองทัพอากาศ ได้พิจารณาปรับปรุงขยายอัตราขึ้นใหม่ โดยพิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการขนส่งมากยิ่งขึ้น จึงแยกแผนกโยธาพาหนะเป็น ๒ ส่วน แต่ละส่วนยกฐานะเป็นกรม (กรมน้อย) คือ กรมพาหนะทหารอากาศ (กองพาหนะเดิม) และกรมช่างโยธาทหารอากาศ ทั้ง ๒ กรม ขึ้นตรงต่อ กรมพลาธิการ กองทัพอากาศ (พธ.ทอ.) ตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๔๙๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๕ ตอนที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๔๙๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา

          ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๔๙๑ เป็นวันสถาปนา กรมขนส่งทหารอากาศ  พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ยกฐานะกรมพาหนะทหารอากาศ เป็น (กรมใหญ่) ขึ้นตรงนี้ กองทัพอากาศ และเปลี่ยนชื่อ กรมการขนส่งทหารอากาศ

          พ.ศ.๒๕๐๕ เปลี่ยนชื่อจาก "กรมการขนส่งทหารอากาศ" เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมขนส่งทหารอากาศ" พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่ กำหนดให้มี ๓ กองบัญชาการ โดยจัดให้ กรมขนส่งทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และใช้ชื่อย่อว่า "ขส.ทอ.บนอ."  

           พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศ ได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่อีกครั้ง กำหนดให้ ขส.ทอ.เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ (ภารกิจ) มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการขนส่งยานพาหนะ และ การพัสดุขนส่ง กับมีหน้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน สายวิทยาการด้านการขนส่ง มีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการรับผิดชอบ                                                           

ผู้บังคับบัญชา

Head2018

พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ
จก.ขส.ทอ.

Web Link ที่น่าสนใจ

rtafmail

intranet rtaf

KM rtaf

 

button intra11

e learning 

ple 01

link copy2

99KM

 

 

สำรวจเส้นทางขึ้น-ลงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
809033
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
2176
2186
8324
786412
31432
48562
809033

Your IP: 119.46.201.35
2018-10-17 21:41